Algemene cursusvoorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden Femmie Dekker Opleiding Sportmassage

Artikel 1. Definities:

In deze algemene cursusvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • opleider: Femmie Dekker Opleiding Sportmassage
  • cursist: natuurlijk persoon die een opleiding, cursus of thema-avond volgt
  • cursus: opleiding, cursus of thema-avond
Artikel 2. Inschrijving:
  1. Bij inschrijving verplicht de cursist zich de verschuldigde cursuskosten te betalen.
  2. Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling. Maximum- en minimumaantal deelnemers wordt per cursus vastgesteld.
  3. De inschrijving is van kracht op het moment dat het inschrijvingsgeld is ontvangen. De cursist ontvangt een bevestiging voor de hele cursus. Indien de cursist tijdens de cursus stopt, vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats.
  4. Het inschrijfgeld voor de basisopleiding sportverzorging en –massage bedraagt €400, waarna de cursist het resterende cursusgeld in termijnen kan betalen. Voor de overige cursussen geldt een betalingsplicht van het gehele cursusgeld vóór aanvang van de cursus.
Artikel 3. Bedenktijd:
  1. De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen. Binnen 14 dagen na de bevestiging van de opleider kan de overeenkomst nog zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Na deze 14 dagen gelden de regels in artikel 5 van deze cursusvoorwaarden (Annulering).
Artikel 4. Betaling:
  1. Binnen 14 dagen na inschrijving , en in ieder geval 14 dagen voor aanvang van een cursus, dient het inschrijfgeld of het volledige cursusgeld te zijn voldaan onder vermelding van naam en datum aanvang cursus.
  2. Het restant van de termijnbedragen dient uiterlijk voor de vermelde termijndata (zie cursusinformatie) te zijn voldaan, onder vermelding van naam en datum van de cursus, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. Bij in gebreke blijven van betaling kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.
  3. De cursuskosten zijn inclusief inschrijfgeld en administratiekosten. Bij het niet voldoen aan artikel 4, lid 1-2 kunnen extra administratiekosten worden berekend.
  4. Wanneer cursist niet voldoet aan de betalingsverplichtingen komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de cursist.
Artikel 5. Annulering:
  1. De opleider behoudt het recht, om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De cursist ontvangt dan binnen 10 werkdagen volledige restitutie van de reeds betaalde cursuskosten.
  2. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij bijvoorbeeld ziekte, oorlog, natuurrampen en/of overheidsmaatregelen. Als de overmachtssituatie langer dan 30 dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
  3. Indien de cursus, anders dan door overmacht, door de cursist geannuleerd wordt, vindt er restitutie van de cursuskosten plaats volgens artikel 5, lid 4.
  4. Bij annulering:
    • tot 1 maand voor aanvangsdatum cursus: 50% van de cursuskosten
    • tot 14 dagen voor aanvangsdatum cursus: 25% van de cursuskosten
    • na aanvang cursus: geen restitutie van de cursuskosten
  5.  Restitutie van gelden vindt plaats binnen 10 werkdagen.
Artikel 6. Aansprakelijkheid:
  1. De cursist is verantwoordelijk voor zijn/haar lichamelijke en mentale vermogen om de cursus te volgen. De opleider aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart de opleider voor eventuele aanspraken van derden, inclusief maar niet daartoe beperkt, de medecursisten.
  2. De opleider aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de cursist of door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus of tijdens verblijf van de cursist in de (les)ruimten.
  3. De opleider is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus.
  4. De opleider draagt geen enkele verantwoording voor het beroepsmatig toepassen van behandelingen door cursist tijdens of na de cursus.
Artikel 7. Privacybeleid:
  1. De opleider gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie van de cursist. Persoonlijke gegevens en andere informatie worden nooit verstrekt aan derden zonder toestemming van de cursist. De opleider respecteert ten allen tijden de privacy van de cursist.
  2. De cursist verplicht zich te houden aan de beroepscode voor sportverzorgers en -masseurs. Dit betekent dat voor alle persoonlijke informatie van de opleider en van de medecursisten een geheimhoudingsattitude geldt.
  3. Zie de uitgebreide privacyverklaring.
Artikel 8. Deelname:
  1. Voor verschillende cursussen is een vooropleiding noodzakelijk. Dit wordt per cursus bepaald.
  2. De cursist dient melding te maken van een bij hem/haar aanwezige ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docent , de medecursisten en eventuele proefpersonen.
  3. De cursist dient zich vooraf af te melden bij de opleider als hij/zij niet aanwezig kan zijn bij een les.
  4. De cursist dient tijdens de cursusdagen op tijd aanwezig te zijn.
  5. Deelname aan een cursusdagdeel geldt alleen wanneer de cursist volledig aan dit dagdeel heeft deelgenomen.
  6. De opleider is bevoegd zonder opgave van reden een cursist (tijdelijk) de toegang tot of deelname aan cursussen te weigeren.
  7. De cursist moet op de dag van het examen 18 jaar of ouder zijn. Indien de cursist op de dag van het examen jonger is dan 18 jaar wordt het diploma/ certificaat uitgereikt bij het bereiken van deze leeftijd. Wel ontvangt de cursist een bewijs als de cursus met goed gevolg is afgerond.
Artikel 9. Hygiëne en veiligheid:
  1. Tijdens de cursus draagt de cursist geen sieraden of horloge en zorgt ervoor dat de nagels kortgeknipt zijn.
  2. De cursist draagt tijdens de lessen gemakkelijk zittende kleding zodat zonder belemmering kan worden gewerkt, bij voorkeur een trainings- of joggingbroek, shirt met korte mouwen en sportschoenen.
  3. Hygiëne van kleding, hoeslaken en handdoeken, alsook persoonlijke hygiëne is onlosmakelijk verbonden met het massagevak. Tekortkomingen in de hygiëne kunnen een reden zijn om de toegang tot de lessen te weigeren.
  4. Tijdens de cursus worden geen alcoholische dranken genuttigd en bij voorkeur wordt er niet gerookt (de lesruimte is een openbare ruimte waar het rookverbod van kracht is).
  5. Het gevoel van veiligheid dient voor alle cursisten optimaal gewaarborgd te zijn. In geval van seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, toespelingen of ongewenst gedrag zal de opleider de cursist met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen ontzeggen. De opleider zal de cursist zonder restitutie van lesgelden uitsluiten van verdere lessen.
Artikel 10. Copyrights en intellectuele eigendomsrechten:
  1. De intellectuele eigendomsrechten en copyrights op de door de opleider aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmaterialen en de website van fdsportmassage berusten bij de opleider. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het cursusmateriaal, de verstrekte documentatie en informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of magnetische opslag, Cd-i, Cd-rom, DVD, USB-stick of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleider.
  2. De opleider behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens cursussen en deze te gebruiken voor eigen en openbare opleidings- en promotieactiviteiten. Indien een cursist niet herkenbaar in beeld wil, kan dit per mail voor aanvang van de cursus worden aangegeven. Tevens zal door de opleider mondeling om toestemming gevraagd worden in de les, voordat de beeld- en of geluidopnamen gemaakt worden.
  3. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een cursus door de cursist is uitdrukkelijk verboden.
Artikel 11. Klachtenprocedure:
  1. De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de opleider. Na ontvangst van de klacht bevestigt de opleider binnen 7 werkdagen aan de klager dat de klacht is ontvangen en in behandeling genomen. De uitspraak volgt binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht of de klager wordt binnen 30 dagen geïnformeerd als er meer tijd nodig is voor onderzoek waarbij het uitstel wordt toegelicht. Doelstelling is dat binnen 3 maanden de uiteindelijke uitspraak zal volgen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.
  2. Wordt de klacht of het geschil in de ogen van de cursist niet voldoende beantwoord, dan verwijst de opleider de cursist naar het secretariaat van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en -Massage (N.E.S.M.) te bereiken via info@nesm.nl.
  3. De N.E.S.M. stelt de opleider in gelegenheid tot verweer.
  4. De uitspraak van de N.E.S.M. is voor de opleider bindend. Eventuele consequenties worden door de opleider snel (zo mogelijk binnen 14 dagen) afgehandeld.
Artikel 12. Wijziging van de algemene cursusvoorwaarden:
  1. De opleider is ten allen tijden gerechtigd deze algemene cursusvoorwaarden te wijzigen.
  2. Bij een wijziging van de algemene cursusvoorwaarden blijven de voorwaarden gelden voor de overeenkomsten die voor de wijziging tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene cursusvoorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden treden in op 15 maart 2020.

Cursuslocatie:

Dorpshuis De Buddingehof

Dijkhuizen 66

7961 AM Ruinerwold

Correspondentieadres:

Femmie Dekker Opleiding Sportmassage

Kievitstraat 11

7961 MA Ruinerwold

E-mail: fdsportmassage@gmail.com