Privacyverklaring

Privacyverklaring van Femmie Dekker Opleiding Sportmassage (F.D.O.S.)

  1. Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Femmie Dekker Opleiding Sportmassage die worden aangeboden op https://www.fdsportmassage.nl.

F.D.O.S. is de beheerder van de website https://www.fdsportmassage.nl.

Deze privacyverklaring geeft aan hoe F.D.O.S. persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Femmie Dekker Opleiding Sportmassage.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy-beleid te accepteren.

Bij aanmelding voor een cursus of opleiding via het aanmeldingsformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en met het gebruik van je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, zoals die beschreven staan onder punt 3 van deze verklaring.

F.D.O.S. zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar cursisten en oud-cursisten en alle bezoekers van haar website. F.D.O.S. draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens van (oud-)cursisten en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. F.D.O.S. houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens worden door F.D.O.S. verzameld voor de bij punt 3 genoemde doeleinden. Deze gegevens komen ter beschikking van F.D.O.S. via het aanmeldingsformulier op de website of omdat je op andere wijze gegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld in een e-mail aan F.D.O.S. (fdsportmassage@gmail.com).

De persoonlijke gegevens die F.D.O.S verzamelt en verwerkt zijn:

  • voorletters, voornaam en achternaam
  • adres, postcode en woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geboortedatum en geboorteplaats
  • licentienummer sportmassage
  • eventueel praktijknaam en website
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of bij aanmelding voor een cursus of opleiding
  1. Gebruik persoonsgegevens

F.D.O.S. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitoefenen van de doelstellingen van F.D.O.S. Daar valt onder dat F.D.O.S. contact met je kan opnemen om informatie te versturen over het cursusaanbod, eventuele wijzigingen en herhalingscursussen.
  • de geboortedatum en geboorteplaats worden vermeld op het door de cursist te behalen certificaat/diploma.
  • het bijhouden van een cursistenadministratie.
  • het berekenen en factureren van cursuskosten.
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte.
  1. Verstrekken van persoonsgegevens

F.D.O.S. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo worden persoonsgegevens gedeeld met de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (N.E.S.M.) uitsluitend via het N.E.S.M.-aanmeldingsformulier voor het examen. Dat formulier wordt door jou zelf ingevuld en ondertekend en is nodig voor N.E.S.M.-examens, uitgave van N.E.S.M.-diploma’s en N.E.S.M.-licenties. F.D.O.S. heeft een verwerkersovereenkomst met N.E.S.M.

Een actuele cursistenlijst is een cursistenlijst die niet ouder is dan 12 maanden.

Een cursist of deelnemer aan een evenement georganiseerd door F.D.O.S. kan op ieder moment schriftelijk aangeven dat zijn of haar gegevens verwijderd moeten worden.

Geen commercieel gebruik

F.D.O.S. zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder je voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van je persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. F.D.O.S. kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot activiteiten van F.D.O.S. ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

F.D.O.S. bewaart de verzamelde gegevens in elk geval zolang dit wettelijk verplicht is, en niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt; of oneindig in geval van het volgen van het onderwijstraject, indien je geen verzoek tot beëindiging indient.

  1. Beveiliging persoonsgegevens

F.D.O.S. neemt ten allen tijden passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking. De F.D.O.S-website is voorzien van een SSL-certificaat.

Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via fdsportmassage@gmail.com.

Indien gewenst en aangegeven kunnen persoonsgegevens van een oud-cursist door F.D.O.S. worden verwijderd, nadat de oud-cursist alle verplichtingen aan F.D.O.S. heeft voldaan.

  1. Verwijzingen en links naar andere websites

Mijn website bevat links en verwijzingen naar websites van derden. Deze privacyverklaring beperkt zich tot de website van F.D.O.S. F.D.O.S. is niet aansprakelijk voor het privacy-beleid van andere websites noch voor de inhoud van deze websites en andere bronnen. De website van F.D.O.S. kan advertenties en vermeldingen van bedrijven bevatten. De websites waar deze advertenties naar toe linken kunnen gebruik maken van cookies. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze advertenties. F.D.O.S. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies en raad je aan het privacy-beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

  1. Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens alsmede het recht om te vragen om correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Je kan je verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan F.D.O.S. via e-mail: fdsportmassage@gmail.comof via de post: fdsportmassage, kievitstraat 11 , 7961 MA Ruinerwold. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

  1. Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over mijn verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  1. Wijziging van het privacybeleid

F.D.O.S. past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan, om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van mijn privacyverklaring worden opgenomen. F.D.O.S. raad je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal F.D.O.S. je per e-mail en via de website informeren.

  1. Contactgegevens

Voor vragen en suggesties met betrekking tot dit privacy-beleid of de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de verantwoordelijke persoon gegevensbescherming van Femmie Dekker Opleiding Sportmassage:

Femmie Dekker

Email: fdsportmassage@gmail.com

Telefoon: 0522-481343

Bestaande Algemene Cursusvoorwaarden van Femmie Dekker Opleiding Sportmassage blijven onverminderd van kracht.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2020 te Ruinerwold.